هشدار اینستاگرام !

اینستاگرام هم به جمع شبکه های اجتماعی مقابله با هرزه نگاری های اینترنتی پیوست. اینستاگرام الگوریتم خود را بروز کرد بطوریکه تصاویری که با این دستورالعمل مطابقت نداشته باشد حذف خواهد شد.