مرور : متفرقه

متفرقه بیل گیتس
1

بیل گیتس رئیس مایکروسافت در یک سخنرانی در یکی از دبیرستان های آمریکا خطاب به دانش آموزان از راز موفقیتش پرده برداشته است.